Stanowisko Komitetu

STANOWISKO KOMITETU MIESZKAŃCÓW BEZPIECZNA OSOWA
W SPRAWIE
PRZEBUDOWY UL. KOZIOROŻCA
I POŁĄCZENIA UL. KIELNIEŃSKIEJ Z UL. KOZIOROŻCA

Mieszkańcy dzielnicy Osowa z wielkim zaskoczeniem dowiedzieli się, iż Miasto Gdańsk planuje bezpośrednie połączenie ul. Kielnieńskiej z ul. Koziorożca oraz budowę dwóch gigantycznych rond na terenie zielonym koło Czerwonej Torebki. 

Projekt przebudowy ul. Koziorożca, choć powstał w 2014 roku i jest kluczowy dla naszej dzielnicy, nie był z nikim konsultowany, nie znała go nawet Rada Dzielnicy. Nie był też nigdzie opublikowany. Dopiero na nasze bezpośrednie zapytanie otrzymaliśmy z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) fragment projektu obejmujący skrzyżowanie ulic Jednorożca i Koziorożca. Okazało się, iż projekt ten przewiduje rozwiązania sprzeczne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zarządzeniem Prezydenta Gdańska w sprawie projektowania ruchu rowerowego.

Wprowadzenie ruchu z ruchliwej i często zakorkowanej Kielnieńskiej bezpośrednio w ul. Koziorożca. Po co?

Pomysł ul. Koziorożca jako trasy tranzytowej przez środek Osowy pojawił się na początku lat 90-tych, by połączyć planowany wtedy Rënk z węzłęm obwodnicy Osowa (Wysoka). Plan ten spotkał się z dużym sprzeciwem mieszkańców. Osowianie nie chcieli ciężarówek w środku dzielnicy mieszkaniowej i ostatecznie zdecydowano o zbudowaniu węzła w Owczarni, który przejął ruch ze strefy przemysłowej wokół Rënku. Ale odpowiedni zapis w planie zagospodarowania przestrzennego pozostał. Tak o nim pisał w swojej opinii już w 1996 roku szef Katedry Inżynierii Drogowej PG prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek: „W układzie blisko położonych względem siebie węzłów Wysoka i Owczarnia na Obwodnicy Zachodniej trudno znaleźć uzasadnienie dla proponowanego przebiegu i klasy technicznej ul. Koziorożca. [Taka propozycja] będzie spotykać się ze słusznym protestem mieszkańców przeciwko prowadzeniu ruchu obcego przez ich tereny mieszkaniowe.”

Z tej samej opinii prof. Krystka wynika, iż współczesne tendencje w projektowaniu ruchu drogowego w dzielnicach mieszkaniowych zmierzają do uspokajania ruchu mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców!

Według oficjalnych informacji budowa ul. Nowej Kielnieńskiej nie jest realna w najbliższych latach, za to ruch na ul. Kielnieńskiej wyraźnie wzrośnie, gdyż zostanie w nią wprowadzony bezpośrednio z planowanego węzła Chwaszczyno ruch z Obwodnicy Metropolitalnej i Trasy Lęborskiej. Łatwo przewidzieć rozwój sytuacji: zmodernizowane i połączone ogromnymi rondami ulice Koziorożca – Niedziałkowskiego i Koziorożca/Jednorożca – Wodnika staną się dogodnymi objazdami dla ruchu tranzytowego, który będzie w ten sposób  omijał korki na Kielnieńskiej i na obwodnicy.

Taki ruch odbywa się już obecnie. Przed remontem ulicy Niedziałkowskiego przejeżdżało nią niemal 5 tys. pojazdów dziennie, a ulicą Wodnika 8 tys. (dane ZDiZ). Jednak dotychczas wjazd w te ulice z ul. Kielnieńskiej był utrudniony. Co stanie się, gdy powstanie wielka brama wjazdowa do dzielnicy? Osowskie ulice zamienią się w drogi tranzytowe, rozcinające dzielnicę na odseparowane od siebie części.

Czemu mają służyć ogromne ronda?

Odpowiedź jest oczywista – im większe rondo, tym większe pojazdy mogą przez nie przejechać z dużą prędkością. Czy do obsługi dzielnicowych skrzyżowań, na których nigdy nie widziano korków, potrzebne są dwa ronda, każde o średnicy 30 m? Dla porównania taką samą wielkość ma rondo na ul. Kielnieńskiej przy obwodnicy, a więc obsługujące zjazdy z drogi ekspresowej i drogę wojewódzką. To potwierdza tezę, że planuje się wprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego na drogi dzielnicowe.

Przez oba ronda, razem z samochodami, ma się też odbywać ruch rowerowy. Z otrzymanych odpowiedzi z DRMG wynika, iż jest to dopuszczalne, bo to strefa „30”. Tymczasem średnica obu rond (30 m) wyraźnie łamie zapis zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z 23.03.2012 w sprawie projektowania ruchu rowerowego. Jednoznacznie nakazuje ono, by ronda, które stanowią element sieci dróg rowerowych, miały „średnicę zewnętrzną 22-26 m (zalecana jak najmniejsza)”.

Dzieci na rowerach między samochodami?

Brak ścieżek rowerowych w ciągu ul. Koziorożca, wbrew twierdzeniom Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, stanowi naruszenie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te (MPZP 2104 i 2120) nakazują budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całej ul. Koziorożca, z wyraźnie sprecyzowaną lokalizacją („po stronie zachodniej ulicy”). Na odcinku pomiędzy Niedziałkowskiego a Junony plan nakazuje nawet budowę ścieżki obustronnej. Planiści przygotowujący te plany, przyjęte przez Radę Miasta w latach 2001 i 2004, wyraźnie uznali, że z uwagi na przewidywane natężenie ruchu należy odseparować ruch rowerowy od samochodowego.

Obecnie uznano, że wystarczy oznakować strefę „30”, by uznać, że rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się między samochodami. W przypadku ul. Koziorożca nie można się z tym zgodzić. Natężenie ruchu samochodowego będzie na tyle duże, że – zgodnie z postanowieniami planu miejscowego – ruch rowerowy musi być odseparowany. Dla mieszkańców Osowy to nie tylko kwestia zgodności z prawem miejscowym, ale sprawa dużo ważniejsza: bezpieczeństwa ich dzieci i ich samych.

POSTULATY MIESZKAŃCÓW

W dniu 24 sierpnia z inicjatywy radnych dzielnicy odbyło się spotkanie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, na którym przedstawiono obawy mieszkańców. Ze strony urzędników usłyszeliśmy, że projekty są na takim etapie, iż trudno je będzie zmienić, ale być może jakieś zmiany będą możliwe. Sprawa jest jednak na tyle bulwersująca i zagrażająca naszej Dzielnicy, iż zdecydowaliśmy o powołaniu Komitetu Mieszkańców BEZPIECZNA OSOWA, który będzie głosem mieszkańców w tej sprawie.

Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami jak najszybszej budowy bezpiecznej, wygodnej i nowoczesnej ulicy Koziorożca. Jednocześnie uważamy, że aby tak się stało, należy zmodyfikować jej projekt w następujący sposób:

1. Należy zrezygnować z połączenia ul. Koziorożca z ul. Kielnieńską drogą dla samochodów. Zamiast tego należy w tym miejscu zaprojektować trakt pieszo-rowerowy łączący środek dzielnicy z głównym przystankiem autobusowym przy ul. Kielnieńskiej. Trakt ten będzie się łączył z systemem istniejących traktów pieszo-rowerowych i pozwoli na bezpieczne, odseparowane od samochodów poruszanie się pieszych i rowerzystów. Rozwiązanie to pozwoli też na zgodne z projektem wykonanie infrastruktury podziemnej.

2. Wzdłuż całej ul. Koziorożca powinna powstać ścieżka rowerowa zgodna z zapisami planu miejscowego.

3. Należy zachować dotychczasowy układ drogowy. Ulice Koziorożca i Jednorożca należy połączyć niedużym, bezpiecznym rondem. Skrzyżowanie Koziorożca i Niedziałkowskiego powinno zostać zmodernizowane w celu poprawienia bezpieczeństwa.

4. Teren zielony koło Czerwonej Torebki i wzdłuż ul. Szafera należy przeznaczyć na dogodne rozprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego z elementami zieleni miejskiej i rekreacji.

W imieniu Komitetu Mieszkańców BEZPIECZNA OSOWA

prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Adam Kołecki

Renata Krajka

Mariusz Krawczyk